شلمزارسرزمین سبزکهن ونگین انگشتری چهارمحال وبختیاری http://hematian.mihanblog.com 2020-09-19T05:39:21+01:00 text/html 2016-03-27T14:07:45+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه زیبایی درون http://hematian.mihanblog.com/post/173 <div><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">زیبایی درون خویش را احساس کن</font></div><div><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">برای ساختنِ رابطه‌ای که تو را یکراست به بهشت ببرد، باید ابتدا بدنِ خویش را کاملا قبول داشته‌ باشی. باید بدنِ خویش را دوست داشته باشی و بدون کوچک‌ترین خجالتی، بگذاری باشد و آزادانه داد و ستد کند. خجالت چیزی نیست، مگر ترس.</font></div><div><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">تو زیبا هستی، مهم نیست که ذهنِ تو چه چیزی را به تو القا می‌کند. زیبایی تو واقعیتی انکارناپذیر است. دیگران آزادند هرطور که دلشان می‌خواهد تو را ببینند. مهم نیست. اگر تو نسبت به زیبایی خویشتن آگاه باشی، اگر زیبایی خویش را قبول داشته باشی، نظر دیگران هیچ تاثیری بر روی تو نخواهد داشت. تفاوت زیبایی یک فرد با زیبایی فردی دیگر فقط در مفهوم زیبایی نزدِ آنان است.</font></div><div><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">تو همان چیزی هستی که باور کرده‌ای هستی. تو حق داری خود را زیبا ببینی و از زیبایی خود بهره‌مند شوی. تو می‌توانی برای بدنِ خویش احترام قایل شوی و آن را، همان‌طور که هست، بپذیری. عشق از درون می‌جوشد. عشق در درون ماست و برای همیشه در درون ما می‌ماند. تو فقط هنگامی می‌توانی زیبایی بیرون را مشاهده کنی، که زیبایی درون را دیده باشی.</font></div><div><br></div> text/html 2016-03-27T14:06:36+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه حکایت 2 http://hematian.mihanblog.com/post/172 <div><font face="Mihan-Yekan" size="6"> text/html 2016-03-27T14:04:29+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه حکایت http://hematian.mihanblog.com/post/171 <div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> text/html 2016-03-27T14:02:20+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه فرهنگ ایرانی چه میگوید http://hematian.mihanblog.com/post/170 <div><font face="Mihan-Koodak" size="6">فرهنگ ایرانی میگوید:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">میازار موری که دانه کش است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">که جان دارد و جان شیرین خوش است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">فردوسی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">فرهنگ ایرانی میگوید:</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">بنی آدم اعضای یکدیگرند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">که در آفرینش ز یک گوهرند</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">چو عضوی بدرد آورد روزگار</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">دگر عضوها را نماند قرار</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">تو کز محنت دیگران بی غمی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">نشاید که نامت نهند آدمی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">سعدی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">فرهنگ ایرانی میگوید:</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">دل به می دربند تا مردانه وار</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">گردن سالوس و تقوا بشکنی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">حافظ</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">و من تابع چنین فرهنگی هستم که صلح و انسان دوستی پایه و اساس آن است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">نه دستورالعمل کشتار در آن است،نه قربانی و &nbsp;آزار و اذیت جانداران....</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">پاینده باد ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">سالها دل طلب جام جم از ما میکرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">طلب از گمشدگان لب دریا میکرد.</font></div> text/html 2016-03-27T14:00:15+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه دعا برای استاد آواز ایران http://hematian.mihanblog.com/post/169 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(اشک مهتاب) فرو ریخته در کوچه ی تنهائیِ ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(قاصدک) باز به پایان ببر اندوهِ زلیخائیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(بویِ باران) و (بهاریه)شده هم نفسِ (دلشدگانِ)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(در خیالِ)(شب وصل) یم ، بنا نیست به رسوائیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">با تو ای (سروِ چمان) ، (ِرازِ دل)خویش بگوئیم که در&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">نفسِ گرمِ تو پیداست مَهِ (گنبدِ مینا)ئیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(سازِ خاموشِ) تو را تاب ندارد ، دلِ (مرغِ سحر) ی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(سرِّ عشق) است (نوا)ئی که شده فَرِّ فریبائی ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">رمضان باشد و (گلبانگ) اذان تشنه آوای تو ، کاش</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(ربَّنا)ی تو صمیمانه بیاید به پذیرائیِ ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(عشق داند) که چرا (چهره به چهره) ، به تو می اندیشیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(مرغِ خوشخوان) ، حضور تو گره خورده به زیبائیِ ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">باز (فریاد) کن از حنجره ، بغضی که گلوگیر شده</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">نفس ات گرم و دلت خوش به همین بغضِ هم آوائیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">جاودان نام تو و خاطره هایت همگی باقی و خوش</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(برگِ سبز)ی و بمان (چاووشِ) بزم شبِ شیدائیِ ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">پر شد از (خون جوانانِ) وطن (جامِ تهی) مانده ی غم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(آهِ باران) ی ما باش و ببار ابرِ پر اندوهِ شکیبائیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">از خدا خواسته ام (شاخه گلِ) باغ بمانی که (خزان)</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">گوشه گیر است به حرمِ نفس ات ، &nbsp;مردِ اهورائیِ ما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(هم نوا با بم) از این زلزله هم می گذری ، مرد بزرگ</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">ساز (از عشقِ) تو شد بار دگر سوز هویدائیِ ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(جانِ جان) ، با (دلِ مجنون)چه کند عاشقِ دیرینه ی تو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">(جانِ عُشّاق) ، بمان خط شکن خلوتِ تنهائی ما</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;_______________</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">پی نوشت: ۳۲ اسم داخل پرانتز ، اسامی ۳۲ آلبوم و آهنگ از آلبوم های استاد گرانقدر موسیقی و آواز ایران "محمد رضا شجریان" هست</font></div> text/html 2016-03-27T13:59:00+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه آرامش من http://hematian.mihanblog.com/post/168 <div><font face="Mihan-Nassim" size="6">لبخند نزن بی سر و سامان شدنم را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">ابرم که خــدا خواسته باران شدنم را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">آرامش من بی تو فقط مایه ی ترس است</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">بنشین و ببین لحظه ی طوفان شدنم را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">از بعد تو سهم من از این فاصله قحطی ست</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">تعبیــــر مکن خواب بیابان شدنم را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">یک ارگ قدیمی شده ام در وسط شهر</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">اما تو مکش نقشه ی ویران شدنم را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">چون ماهی افتاده به قلاب شدم که</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">صیاد نفهمیده پشیمان شدنم را</font></div><div><br></div> text/html 2016-03-27T13:57:48+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه بازدید http://hematian.mihanblog.com/post/167 <font size="7" face="Mihan-Nassim"> text/html 2016-03-27T13:54:15+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه چند پند http://hematian.mihanblog.com/post/166 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> text/html 2016-03-27T13:49:43+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه پا جای پای آسمان http://hematian.mihanblog.com/post/165 <div><font size="5">میهمانی آمدیم و این جهان آن خانه است</font></div><div><font size="5">آنچه باید یا نباید حکم صاحبخانه است</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قسمت یک کاسه و دریا از اشک آسمان</font></div><div><font size="5">مثل هم امّا به قدر وسعت پیمانه است</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">از دل مجنون به جز مجنون کسی آگاه نیست</font></div><div><font size="5">نزد لیلا هم فقط بیگانه ای دیوانه است</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">سنگ سخت بیستون را تیشه ی فرهاد کند</font></div><div><font size="5">هر که می خواهد بگوید عاشقی افسانه است</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">می گذارد هر کسی پا جای پای آسمان</font></div><div><font size="5">طاق کسری هم که باشد آخرش ویرانه است</font></div><div><br></div> text/html 2015-07-05T18:38:52+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی http://hematian.mihanblog.com/post/160 <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; "><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></p><p style="text-align: right;margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه "شیخ بهائی" رسیده و اﺯ ﻭﻱ پرسید ;</font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; "><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در برخورد با افراد اصالت ذاتیِ آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟!</font></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; text-align: left; "><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شیخ گفت :</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هر چه نظر حضرت اشرف باشد همان است ,</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ولی به نظر من "اصالت" ارجح است !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاه بر خلاف او گفت : شک نکنید که "تربیت" مهم تر است.</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچیک نتوانستند یکدیگر را قانع کنند...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند !</font></div></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; text-align: left; "><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید و بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید سفره ای بلند پهن کردند ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود ,</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او چهار گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در هنگام شام، شاه دستی پشت شیخ زد و گفت ;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیدی گفتم "تربیت" از "اصالت" مهم تر است, ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت "تربیت" است !</font></div></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; text-align: left; "><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را می پذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند ...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت ;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این چه حرفیست فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز ,</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین یادﮔﺮﻓﺘﻪ و انجام میﺩﻫﻨﺪ !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ولی شیخ دست بردار نبود که نبود تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند ,</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">لذا شیخ فکورانه به خانه رفت !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">او وقتی از کاخ برگشت بی درنگ دست به کار شد و چهار جوراب برداشت و چهار موش در آن نهاد...</font></div></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; text-align: left; "><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر همان !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تاکیدی بر صحت حرفهایش می دید , زیر لب برای شیخ رجز می خواند ...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">که در این زمان شیخ موشها را رها کرد !&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در آن هنگام هنگامه ای به پا شد یک گربه به شرق دیگری به غرب آن یکی شمال و این یکی جنوب.....</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا ...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است گرچه "تربیت" هم بسیار مهم است ولی"اصالت" مهمﺗﺮ !</font></div></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); line-height: 19px; text-align: left; "><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یادت باشد با "تربیت" می توان گربه اهلی را رام و آرام كرد ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و "اصالت" خود بر میگردد...</font></div><i class="_4-k1 img sp_UkKp2mjPS47 sx_de7617" style="vertical-align: -3px; display: inline-block; height: 16px; width: 16px; background-position: 0px -476px; "><u style="text-align: right; right: -999999px; position: absolute; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"> text/html 2015-07-05T18:05:02+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه آیا می شود اندوه را جشن گرفت؟ http://hematian.mihanblog.com/post/159 <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; "><br></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; ">در اندوه غرق نشو، بلکه نظاره گر آن باش و از آن لذت ببر، زیرا اندوه زیبایی های خاص خود را دارد.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; ">تو تا به حال نظاره گر نبوده ای. تو بقدری در اندوه غرق می شوی که به زیبایی های لحظات غم و اندوه پی نمی بری. اگر یک بار توجه کنی، متوجه خواهی شد که تا به حال چه گنج گرانبهایی را از کف داده ای.</p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">وقتی که آدم شاد است، هیچ گاه مانند زمانی که غمگین است، عمیق نیست. اندوه عمق دارد، در حالی که شادی سطحی است. به درون این عمق گام بردار و نظاره گر آن باش. شادی، شلوغ و پر سرو صداست. ولی غم دارای سکوتی خاص است. اگر به وادی اندوه قدم بگذاری، ناگهان در می یابی که اندوه همچون شیئی است که تو شاهد و نظاره گر آن هستی، ویکدفعه احساس شادی می کنی. چه اندوه زیبایی! ارمغان تاریکی، همچو گلی برآمده از عمق لایتناهی، همانند ورطه ای بدون بستر، خاموش، آکنده از سکوتی موسیقایی- در آنجا از سر و صدا خبری نیست، هیچ مزاحمتی وجود ندارد. آدم می تواند در عمق بی انتهای آن فرو رود و سپس کاملا شاداب از آن سر برآورد، همچون استراحتی جانبخش.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">البته این به نگرش آدم بستگی دارد. تو وقتی غمگین می شوی، فکر میکنی که اتفاق بدی برایت رخ داده است، در حقیقت چیزی جز برداشت شخصی تو از اندوه نیست. آنگاه سعی می کنی از آن بگریزی. ولی این نگرشی غلط است. به تو گفته اند که اندوه چیز بدی است، درصورتی که هیچ بدی در آن وجود ندارد. اندوه مثل شادی فقط یکی از قطبهای زندگی است.</p></div> text/html 2015-07-05T18:01:49+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه بودن به جای شدن http://hematian.mihanblog.com/post/157 <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; "><br></p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; ">زندگی باید جستجو باشد، نه آرزو! جستجو برای کشف اینکه " من کی هستم؟!"</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; ">"شدن" بیماری روح است و "بودن" تویی. و کشف بودنت آغاز زندگی است.</p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; text-align: right; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">آنگاه هر لحظه کشفی جدید است ؛ هر لحظه جشن و سروری نو به ارمغان می آورد.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">رازی جدید از پرده بیرون می افتد، عشقی نو در تو جوانه می زند و شور و شیدایی تازه ای در دلت شکفتن می آغازد که تابحال هرگز وجودش را احساس نکرده ای- حساسیتی تازه، بدیع و شگرف نسبت به زیبایی و خوبی.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">تو چنان حساس می شوی که از منظر نگاه تو حتی کوچکترین علف کنار جویبار به اندازه بزرگترین ستاره آسمان برای هستی اهمیت دارد ؛ بدون آن علف کوچک، هستی چیزی کم دارد - چرا که این علف بی همتاست، بی بدیل است، فردیت خود را دارد.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">و این حساسیت دوستی های جدیدی برای تو پدید خواهد آورد - دوستی با درختان، پرندگان، حیوانات ، کوهها، رودخانه ها، اقیانوسها، ستاره ها و ... با گسترش عشق و دوستی، زندگی بالندگی و غنای افزون تری می یابد.</p><p style="margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">هرقدر حساس تر می شوی، زندگی عظمت بیشتری می یابد. زندگی دیگر یک برکه کوچک نیست، یک اقیانوس است</p></div> text/html 2015-07-05T17:57:54+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه آرامش کودکانه http://hematian.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><p style="text-align: right; margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 19px; "><font class="Apple-style-span" size="3">دختر کوچولو و پدرش از روی پلی می گذشتن. پدره یه جورایی می ترسید، واسه همین به دخترش گفت: «عزیزم، لطفا دست منو بگیر تا نیوفتی توی رودخونه.»</font></p><p style="text-align: right; margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 19px; "><font class="Apple-style-span" size="3">دختر کوچیک گفت:«نه بابا، تو دستِ منو بگیر..»</font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 19px; text-align: left; "><font class="Apple-style-span" size="3"><p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">پدر که گیج شده بود با تعجب پرسید: چه فرقی می کنه؟!</p><p style="text-align: right; margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">دخترک جواب داد: «اگه من دستت را بگیرم و اتفاقی واسه ام بیوفته، امکانش هست که من دستت را ول کنم. اما اگه تو دست منو بگیری، من، با اطمینان، می دونم هر اتفاقی هم که بیفته، هیچ وقت دست منو ول نمی کنی.»</p><p style="text-align: right; margin-top: 6px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; ">در هر رابطه ی دوستی، ماهیت اعتماد به قید و بندهاش نیست، به عهد و پیمان هاش هست. پس دست کسی روُ که دوست داری بگیر، به جای این که توقع داشته باشی اون دست تو رُو بگیر</p></font></div></div> text/html 2015-07-04T19:49:02+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه همسرم با من باش http://hematian.mihanblog.com/post/155 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">خیلی از ما فکر می کنیم که زندگی مشترک خوبی داریم، سال ها می گذرد و با خطاهای زیرپوستی و نه چندان مشهود که به چشم مان نمی آید، کم کم مانند یک موریانه که پایه های میزی را می خورد، پایه های زندگی مشترکمان را از بین می بریم. روزی به خودمان می آییم و می بینیم دو نفر غریبه هستیم که با هم زندگی می کنیم و فرزندان و خانه ی مشترک داریم، همین! پس باید قبل از آنکه دیر شود به چند "اگر" کوچک در زندگی و رفتار خود توجه کنید و در صورت مشاهده ی آنها خیلی زود و اورژانسی در جهت رفعش اقدام کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر در خانه به خود نمی رسید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">چه بخواهید چه نخواهید، همسر شما همیشه به ظاهرتان توجه می کند و آراستگی شما برایش مهم است. هیچ زحمتی ندارد که سعی کنید کمی برای همسرتان به ظاهر خود برسید، حتی یک تغییر کوچک در ظاهرتان می تواند اثر زیادی در زندگی شما داشته باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر بیشتر زمان شما صرف کار می شود</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اینکه به کارتان اهمیت دهید یا گاهی به سراغ تفریح های مورد علاقه تان بروید، اصلا بد نیست ولی هیچ گاه فراموش نکنید که اولویت اول شما در زندگی، همسر و زندگی مشترکتان است. به طور حتم همسر شما دوست ندارد فکر کند که در زندگی شما نقشی ثانوی و نه چندان مهم دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر احساسات خود را بروز نمی دهید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">عشق مثل گلی است که باید هر روز به آن رسیدگی شود. کوچک ترین محبت و عاطفه ای که شما هر روز به هم ابراز کنید، صمیمیت و عشق شما را زنده نگه می دارد؛ اما متاسفانه بسیاری از زوجین این مسئله را فراموش می کنند. باور کنید کارهای خیلی ساده می تواند بسیار موثر باشد؛ مثلا هنگامی که در آشپزخانه هستید از او بپرسید چیزی احتیاج ندارد یا او را با کادوهای کوچک غافلگیر کنید (اصلا لازم نیست کادو ها گرانقیمت باشد)، وقتی برای شما کاری انجام می دهد از او تشکر کنید (اصلا مهم نیست آن کار بزرگ باشد یا کوچک). باید بدانید این کارهای محبت آمیز فقط مخصوص دوران شروع زندگی نیست و حتی می توان گفت اهمیت آن ها برای ادامه زندگی مشترک بیشتر هم هست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر عادت دارید مدام انتقاد کنید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر به خودتان اجازه دهید که مدام از همسرتان انتقاد کنید به مرور به خوشبختی تان خدشه وارد می کنید. شاید شما با خود فکر کنید که همه انتقاد هایتان منصفانه است اما، وقتی این روند را ادامه دهید حرف هایتان به غر و نق تبدیل می شود و در نتیجه ممکن است هر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> نفر شما را عصبانی کند و در نهایت مدام بین شما دعوا پیش بیاید. باید یک جا این روند را قطع کنید، قرار نیست شما همسرتان را تربیت کنید. البته در زمان و مکان مناسب می توانید با گفت و گو چنین مسائلی را بررسی و حل کنید. عشق مثل گلی است که باید هر روز به آن رسیدگی شود. کوچک ترین محبت و عاطفه ای که شما هر روز به هم ابراز کنید، صمیمیت و عشق شما را زنده نگه می دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر با خانواه همسرتان مشکل دارید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">این طبیعی است که شما با همه اعضای خانواده همسرتان نتوانید صمیمی باشید اما باید تمام تلاش خود را بکنید تا با افراد درجه اول او به فصل مشترکی برسید و احترام همه ی اعضای خانواده ی او را رعایت کنید. ممکن است همسر شما در برخی اختلافات حق را به شما بدهد اما اگر این شکایت از مادر و خواهرشوهر زیاد تکرار شود، او خسته شده و رابطه تان خدشه دار می شود. در هر صورت فردی که با رفتارش شما را آزرده مادر اوست پس از دید همسرتان به این قضیه نگاه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر با همسرتان صداقت ندارید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">دروغ از جمله اشتباهات مهلک در زندگی زناشویی است زیرا همانطور که گفته اند: ماه پشت ابر نمی ماند پس به روزی فکر کنید که دروغ تان برملا شود و رابطه تان گرفتار بی اعتمادی گردد. اعتماد زیر بنای ارتباط خوب زن و شوهر است پس سعی کنید با صداقت و راست گویی حتی اگر در آن زمان به ضررتان است، زندگی خود را بر پایه های قوی استوار کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر اهل تفریح و لذت مشترک نیستید</span></b><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">ما با دوستانمان می خندیم، با اقوام مسافرت می رویم و بسیاری از لحظات خوش را با دیگران تجربه می کنیم، نیاز داریم برخی تفریحات و لذت ها را برای با همسرمان تجربه کردن، داشته باشیم. خاطرات شیرین دو نفره می تواند در روزهای بحران به داد زندگی مان برسد. پس سعی کنید حساب بانکی لذت مشترک تان را همیشه پر نگه دارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" size="3"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">نقل از کتاب نه گامی جلوتر نه گامی عقب تر، همسرم با من باش</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-06-29T12:57:57+01:00 hematian.mihanblog.com محمد همتیان،حسین یگانه طرح جدید جشنواره استانی مخابرات http://hematian.mihanblog.com/post/153 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><font color="#FF0000">طرح جدید جشنواره استانی اینترنت شرکت مخابرات<br>&nbsp;<br>سرعت 2 مگابایت با مودم رایگان</font><br><br>&nbsp;<font color="#000099">جهت ثبت نام و دریافت مودم به اداره مخابرات شهرستان کیار <br><br>مراجعه فرمائید.&nbsp; </font>&nbsp; </b></font><font face="Mihan-Nassim"><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="5">ثبت نام شامل شلمزار و کلیه شهرها و روستاهای شهرستان کیار<br><br>&nbsp;می باشد </font></b></font></font><br></div>